Algemene voorwaarden Flex Health Club B.V.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding en Flex Health Club-pas

a. Aanmeldingen als Flex Health Club-lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Flex Health Club het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Het contract gaat in op 1e van de volgende maand. Er zal een deelberekening plaats vinden van de resterende dagen van de lopende maand. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- en de kosten voor Flex Health Club pas bedraagt € 2,50
b. Tijdens het eerste bezoek aan de Flex Health Club-vesteging ontvangt het lid op vertoon van een geldige legitimatiebewijs de Flex Health Club-pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Flex Health Club pas krijgt een lid toegang tot de Flex Health Club vestiging. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die in het bezit zijn van een Flex Health Club pas, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder m.u.z. van een Jeugdabonnement.
c. Jeugdabonnement: van 15.00 tot 19.00 uur zelfstandig trainen, buiten deze tijden onder begeleiding van een volwassene. Tevens is dit abonnement maandelijks opzegbaar.
d. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na aanmelding via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Flex Health Club de passen aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij de Flex Health Club vestiging. De werknemer tekent voor ontvangst van zijn pas.
e. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Flex Health Club-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
f. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Flex Health Club-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschap onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 10,- worden verkregen.
g. Na beëindiging van het lidmaatschap dient de Flex Health Club-pas, te worden ingeleverd, deze blijft eigendom van Flex Health Club.
h. Een pashouder die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij Flex Health Club is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Flex Health Club kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van het afgesloten abonnement met stilzwijgend verlening van het voorgaande abonnement.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetalingen verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso (tenzij anders overeengekomen) voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, het lid op de hoogte gesteld door middel van een brief met een verhoging van € 7,50 administratie kosten en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
d. De Flex Health Club-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Flex Health Club-vestiging worden geweigerd. Flex Health Club is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
e. Flex Health Club behoudt zicht het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
f. De bedragen zullen omstreeks de 28ste van de maand van uw bank of girorekening worden afgeschreven. Ondergetekende heeft het recht om binnen 30 werkdagen na de datum dat de opdracht ten onrechte is verwerkt, het incasso te storneren.
g. Het aantal dagen in de maand van inschrijving worden samen met de eerste vooruitbetaling via automatisch incasso afgeschreven.

Artikel 3: Trainingstijden

a. Flex Health Club behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
b. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of –activiteiten, die aangeboden worden door Flex Health Club, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c. Op officiële en erkende feestdagen is de Flex Health Club-vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Groepslessen

a. Als er plaats is, kan het lid deelnemen aan alle lessen die worden gegeven per dag.
b. Reservering van de lessen kan slechts 30 minuten voor aanvang van de les door middel van een reserveringskaart te halen bij de receptie.
c. Flex Health Club behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Annulering geschiedt via vermelding van de daarvoor bestemde publicatieborden.
d. Kinderen tot 16 jaar mogen niet deelnemen aan de lessen.
e. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. Flex Health Club behoudt zich het recht voor om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5: Beëindigen

a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Flex Health Club.
b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
c. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
d. Flex Health Club behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of andere gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van een cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Flex Health Club, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Zowel Flex Health Club als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
c. Zowel Flex Health Club als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 7: Huisregels

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Flex Health Club-vestiging en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Flex Health Club-vestiging staan op de website www.flexhealthclub.nl en zijn bij de balie van de Flex Health Club-vestiging op te vragen.

Artikel 8: Rechtstoepassing

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Flex Health Club aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Flex Health Club, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Flex Health Club is gevestigd.
c. Door zijn inschrijvingen verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Flex Health Club te accepteren.